2018 metai

2019 01 06

LIETUVOS RAŠYTOJAS, ŠVIESULYS, ISTORIKAS, ŠVIETĖJAS SIMONAS DAUKANTAS

simonas 

 Lietuvos rašytojo, istoriko, švietėjo  Simono Daukanto   225-osioms gimimo metinėms paminėti 

Prasmingomis lietuvių poeto Justino Marcinkevičiaus eilėmis apie Simoną Daukantą Viešosios bibliotekos direktorė, renginio organizatorė Zita Sinkevičienė pradėjo literatūrinį renginį „Lietuvos šviesulys, istorikas, švietėjas Simonas Daukantas“, skirtą 225-osioms gimimo metinėms paminėti. 2018 metai Lietuvoje paskelbti Simono Daukanto metais. Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose parengtos spaudinių parodos, skirtos Simonui Daukantui: Viešosios bibliotekos Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius - „Simonas Daukantas ir Papilė“, Skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvė - „Žemaičių mokslo vyras“ Ventos miesto filiale - „Senovės girios pagal Simoną Daukantą“- iliustracijos S. Daukanto knygai „Lietuvos girios senovėje“,  Sablauskių kaimo filiale „Atminty gyvas amžinai“, Kairiškių kaimo filialas - Literatūros ir spaudinių paroda, skirta Simonui Daukantui, Jučių kaimo filialas -  „Žmogus, gyvenęs tarp praeities ir dabarties“,  Papilės miestelio K.Narščiaus filialas -  paroda ir renginys „Simonas Daukantas ir jo lietuviškas būdas“, Kruopių kaimo filialas „Simono Daukanto kūrybos istorizmas“, „Darbštumu tu mokei Lietuvą mylėti“ – popietė, Kalniškių kaimo filialas -„Simonas Daukantas – istorikas, rašytojas, švietėjas“, Vegerių kaimo filialas - „Simonui Daukantui 225“, Eglesių kaimo filialas „Simono Daukanto kelias  Papilėje“. Viešosios bibliotekos jaunųjų skaitytojų būrelis, bibliotekos darbuotojos, administracija, buvo nuvykusios pagerbti Simono Daukanto atminimo į Papilę, apsilankė  Simono Daukanto muziejuje, prie Simono Daukanto paminklo, uždegė žvakučių, pagerbė gėlių žiedais, paskaitė eiles skirtas Simonui Daukantui. Kur jei ne bibliotekose skaitomi rašytojo, istoriko Simono Daukanto raštai, Žemaičių pasakos ir kita kūryba.
Literatūriniame vakare dalyvavo literatai, poetai, kraštotyrininkai, mokytojai, bibliotekininkai, kultūros darbuotojai, gimnazistai, visi kam yra brangi Simono Daukanto šviesa.
Pranešimą skirtą Simonui Daukantui skaitė gerbiamas žurnalistas, kraštotyrininkas, Akmenės krašto Garbės pilietis Leopoldas Rozga „Simonas Daukantas ir Papilė“.  L.Rozga renginio dalyvius sudomino prasmingomis mintimis apie Simono Daukanto asmenybę, apie jo savarankiškai pasirinktą vienatvę ir pasiaukojimą dirbti Lietuvai, apie Simono Daukanto raštus, kuriuose svarbią vietą užima miškai, girių ošimas, lietuvių kalbos puoselėjimas, apie jo gyvenimą Papilėje,  skaitymo ir knygos reikšmę žmogaus gyvenime,  lietuvių kalbą.
Pranešimą „Simono Daukanto padėkos plokštės“ skaitė Rita Ringienė   - Akmenės gimnazijos mokytoja, metodininkė, kraštotyrininkė. Gerbiama R. Ringienė  mintimis pasidalino apie Simoną Daukantą kaip tautosakos rinkėja, apie pasakų, dainų rinkimą, giesmes, patarles. Supažindino su rašytojo, istoriko Simono Daukanto etapais ir jausmingų filmu apie Simoną Daukantą.
Viešosios bibliotekos administracija  Lietuvos švietėjo, istoriko Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms paminėti buvo paskelbusi  prozos, tekstų, miniatiūrų, poezijos, rašinių konkursą „Rašau Simonui Daukantui“. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė prisiminė 2003 metais „Vienybės“ laikraštyje spalio 29 d. rašytą gerbiamo redaktoriaus L.Rozgos straipsnį „Daukantas – mūsų ar nebe mūsų?“, kuriame buvo minimos bibliotekos, kurios eksponuoja spaudinių parodas Simonui Daukantui, Viešosios bibliotekos direktorės bibliografinė apžvalga „Simonas Daukantas – rašytojas, tautosakos rinkėjas, švietėjas, istorikas“. Šiame straipsnyje redaktorius rekomendavo sudaryti eilėraščių, kraštotyrinių darbų, skirtų Simonui Daukantui rinkinį. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė iš atsiųstų ir ankščiau turėtų kūrinių apie Simoną Daukantą sudarė ir išleido knygą „Rašau Simonui Daukantui“ – lietuvių rašytojo, istoriko, švietėjo Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms paminėti. Knygos redaktorius  kraštotyrininkas , žurnalistas Leopoldas Rozga, viršelio dailininkė – kraštietė Elena Mikulskienė. Viešososios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė padėkojo už dalyvavimą konkurse ir įteikė padėkas: Leopoldui Rozgai – žurnalistui, Akmenės krašto Garbės piliečiui, Ritai Ringienei – Akmenės gimnazijos mokytojai, metodininkei, poetėms, literatėms:  Paulinai – Danutei Vidrinskienei iš Marijampolės, Aurelijai Gerulskienei- poetei, bibliotekininkei, Dariui Rekiui – poetui rašytojui,  Kęstučiui Krenciui – Akmenės krašto literatui, dainuojamosios poezijos kūrėjui ir atlikėjui, Janinai Čibirienei – Kairiškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkei, kitiems literatams dalyvavusiems šiame konkurse padėkos išsiųstos paštu. Literatai paskaitė kūrybos posmų iš naujai parengtos knygos.
Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius padėkojo Viešosios bibliotekos direktorei Zitai Sinkevičienei už išleistą knygą Simonui Daukantui atminimui pagerbti  ir už renginį, skirtą istorikui, rašytojui Simonui Daukantui, už spaudinių parodas ir literatūrinės popietės Akmenės krašto bibliotekose.
Literatūrinę kompoziciją paruošė  Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvės jaunieji skaitytojai, vadovaujami bibliotekininkės Aurelijos Gerulskienės, kurie paskaitė ištraukas iš S. Daukanto knygos „Žemaičių pasakos“.
Literatūriniame renginyje koncertavo Papilės kultūros namų folkloro ansamblis „Liepužė“  vadovaujamas Donvinos Savickienės ir Virginijos Kupstienės su programa „Jei liousas, tai ir laimings“, skirtą Simonui Daukantui. Folkloro ansamblis „Liepužė“ renginio dalyvius sužavėjo liaudies dainomis, įdomiais pasakojimais žemaičių tarme.
Kolegės bibliotekininkės pasveikino Viešosios bibliotekos direktorę su  16-os literatūrinės knygos išleidimu.
Literatūrinį renginį apvainikavo poeto, dainuojamosios poezijos kūrėjo ir atlikėjo Kęstučio Krenciaus dainos, skirtos Akmenės kraštui, gimtinei, Simonui Daukantui. 

Viešosios bibliotekos direktorė
Zita Sinkevičienė

sd1

 D. Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė su  savo sudaryta knyga „Rašau Simonui Daukantui“, skirta  lietuvių rašytojo, istoriko, švietėjo Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms paminėti su knygos redaktoriumi  kraštotyrininku, žurnalistu Leopoldu Rozga.

 sd2

D. Markulienės nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės į dešinę: Kairiškių kaimo filialo vyr. bibliotekininkė Janina Čibirienė, Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė, Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vaikų erdvės bibliotekininkė, poetė  Aurelija Gerulskienė, Paulina – Danutė Vidrinskienė – poetė, literatė iš Marijampolės,   Vitalija Žakienė – Akmenės kultūros namų direktorė, poetė, Tarybos narė, Leopoldas Rozga - žurnalistas, kraštotyrininkas, Akmenės krašto Garbės pilietis.

Viršutinėje eilėje iš kairės į dešinę: Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriaus vadovė Aušra Šukienė, Viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Dalė Taraškevičiūtė, Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius, Akmenės krašto literatas, dainuojamosios poezijos kūrėjas ir atlikėjas Kęstutis Krencius, Akmenės krašto literatas Darius Rekis, Ignas Valantis – kraštotyrininkas.

 sd3

D. Markulienės nuotraukoje: Akmenės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Apolinaras Nicius

sd4

 D. Markulienės nuotraukoje: Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo – informacijos skyriaus vaikų erdvės bibliotekininkė Aurelija Gerulskienė su jaunosiomis skaitytojomis Aitra  Labunskaite ir Elinga Bazarovaite.

sd5

D. Markulienės nuotraukoje: Papilės kultūros namų folkloro ansamblis „Liepužė“  vadovaujamas Donvinos Savickienės ir Virginijos Kupstienės su programa „Jei liousas, tai ir laimings“