Apie biblioteką

2019 01 18

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA

Trumpa istorija

Nepriklausomos Lietuvos metais ten, kur dabar Naujosios Akmenės miestas, buvo Karpėnų ir Ramučių kaimai. 1940 metais Ramučių kaime buvo atidaryta pirkia - skaitykla. Skaitykla veikė vos kelis mėnesius, nes 1941 metais prasidėjus karui, iki 1946m. buvo uždaryta.1946 metais sausio 1d. Mažeikių Kultūros, švietimo, darbo skyriaus įsakymu Jonas Gelmanas skiriamas atkurto klubo - skaityklos vedėju. Šią datą bibliotekininkai laiko Viešosios bibliotekos pradžia. 1995 metais keitėsi bibliotekos pavadinimas. Ji vadinama Akmenės rajono savivaldybės viešąja biblioteka. 1996m. Viešojoje bibliotekoje atidaryta vokiečių literatūros biblioteka, kurioje yra apie 4 tūkstančiai egzempliorių spaudinių.
Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka, įkurta 1946 metais, šiandien yra svarbus informacijos, kultūros ir švietimo centras, vieša erdvė bendrauti, šviestis, lavintis, prasmingai leisti laisvalaikį. Biblioteka yra viešojo gyvenimo erdvė. Erdvė, kurioje galima susiburti, skaityti, leisti laisvalaikį, susipažinti, bendrauti, sužinoti, mokytis, tobulėti, patirti, atrasti.
 Bibliotekos funkcijos -  demokratiška, moderni, informacijos, kultūros, švietimo įstaiga, užtikrinanti visuomenės poreikius, tenkinanti universalų dokumentų fondą, organizuojanti vartotojams laisvą prieigą prie spausdintų ir elektroninių informacijos šaltinių, nuolat tobulinanti ir plečianti informacines technologijas, bendradarbiaujanti su kitomis institucijomis, kurianti informacinę žinių visuomenę Akmenės krašte.
Akmenės rajono Viešosios bibliotekos tinklą sudaro:
Viešoji biblioteka: skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius, spaudinių tvarkymo ir komplektavimo skyrius; 2 miesto – Akmenės, Ventos miestų filialai;1 miestelio – Papilės K.Narščiaus filialas; 10 kaimo filialų (Agluonų, Kalniškių, Eglesių, Jučių, Kairiškių, Kivylių, Kruopių, Pakalniškių, Sablauskių, Vegerių).
Viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose dokumentų fonduose sukaupta 191966 egz. spaudinių.
Parengtas Viešosios bibliotekos internetinis tinklapis  www.abiblioteka.lt. Apie bibliotekų informacinę veiklą informuojama žiniasklaidoje: laikraštyje „Vienybė", dienraštyje „Šiaulių kraštas“, žurnale „Tarp knygų", periodiniame leidinyje „Gintaro gimtinė", Šiaulių regiono bibliotekų tinklalapyje ir t.t.
Vienas iš Viešosios bibliotekos tikslų yra ugdyti visuomenės informacinę kultūrą bei gebėjimus, naudotis informacinėmis technologijomis. Viešoji biblioteka ir jos filialai plečia informacinių technologijų infrastruktūrą suderintą su žinių visuomenės tikslais ir uždaviniais. Bibliotekų skaitytojai rajono bibliotekose ne tik skaito knygas, periodinius leidinius, lankosi įvairiuose renginiuose, parodose, dalyvauja būrelių veikloje, bet ir naudojasi informacinėmis technologijomis.
Viešosios bibliotekos ir jos filialų darbuotojai dalyvavo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos organizuojamuose mokymuose „Informacinių technologijų naujovės“. Visos rajono bibliotekos per 2008—2014 metus kompiuterizuotos, suteiktas nemokamas internetas skaitytojams. Interneto išlaidoms lėšų skiria Akmenės rajono savivaldybė. Apie rajono bibliotekų renginius yra publikuojama Akmenės rajono savivaldybės svetainėje www.akmene.lt. Akmenės  rajono savivaldybės tarybos posėdžius galima tiesiogiai stebėti internetu http://195.182.90.230/video/.

***

Informacija iš knygos „Viešoji biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja“.
Sudarytoja Zita Sinkevičienė.
Knyga išleista Akmenės rajono savivaldybės lėšomis 2006 metais.

 gelmanas

Pirmasis Naujosios Akmenės bibliotekininkas Jonas Gelmanas. 1952 m. (nuotrauka iš asmeninio bibliotekininko archyvo)

„Jonas Gelmanas - paprastas kaimo žmogus, nuo pat jaunų die­nų pamilęs knygą, dar 1940 metais savo namuose atidarė skai­tyklą. Bet jos darbą nutraukė karas. Po karo, turėdamas 200 kny­gų asmeninę biblioteką, atidarė skaityklą Ramučių kaime. Tai bu­vo Karpėnų bibliotekos, iš kurios išaugo dabartinė Akmenės ra­jono savivaldybės viešoji biblioteka, užuomazga.. Taigi, Joną Gelmaną galima laikyti pirmuoju mūsų Viešosios bibliotekos bibliotekininku. Šiame darbe yra Jono Gelmano pasakojimas apie save ir savo darbą. Medžiagą papildo nuotraukos, kuriose įamžintas J Gel­manas, biblioteka ir jos skaitytojai. Kiekvienas iš mūsų gyvenime iš pradžių būna mokinys, kau­pia žinias, patirtį, aplinkinių šilumą, o paskui ateina metas, kai visa tai privalai atiduoti - tapti mokytoju. Ne viską galima rasti knygose, ir šiandien skaitytojas, norėda­mas sužinoti apie Akmenės kraštą, jo žmones, buvusius kultūros darbuotojus, varsto bibliotekos duris. Pasidalinti prisiminimais su mumis sutiko Naujosios Akmenės miesto pirmasis kultūros darbuotojas, pirmasis rajono bibliotekininkas Jonas Gelmanas: „Gimiau 1923 m. kovo 26 dieną, Akmenės rajone, Ramučių kai­me. Nuo mažens pamėgau skaityti, kaupiau savo asmeninę bib­liotekėlę. 1940 metų pabaigoje mano namuose atidaryta skaityk­la, kurios vedėju skiriamas aš. Skaitykla veikė tik kelis mėne­sius, nes, prasidėjus karui, ji uždaroma. 1945 m. savo namuose savo iniciatyva, turėdamas 200 knygų asmeninę bibliotekėlę, ati­dariau Ramučių kaimo biblioteką. Tai buvo pirmoji biblioteka, būsimos Karpėnų kaimo bibliotekos užuomazga. Visus metus dir­bau be atlyginimo. 1946 m. sausio l d. Mažeikių kultūros švieti­mo darbo skyriaus įsakymu esu skiriamas atkurto klubo-skaityk­los vedėju. Vadovaudamas klubui-skaityklai, dirbau ir bibliote­koje. Skaitytojai skaitė knygas iš mano paties sukauptos asmeni­nės bibliotekėlės. 200 knygų fondas nelabai galėjo patenkinti skai­tytojų poreikius. Pats važiavau per kaimus, rinkau iš žmonių knygas, no­rėdamas praplėsti bibliotekėlės fondą. Pirmieji bibliotekos skai­tytojai buvo P.Šimūnėlis, P.Žeimys, J. Mozūraitis. Buvau įsteigus 16 kilnojamųjų bibliotekėlių atskiruose kai­muose. Pats, pėsčiomis ar su dviračiu, pasiėmęs knygų, keliavau iš kaimelio į kaimelį. Skaitykloje organizavau skaitytojų konfe­rencijas, literatūrinius vakarus, statydavau dramas. Buvo insce­nizuota Žemaitės „Marti", V.Krėvės „Žentas" ir kitų rašytojų kūriniai. 1950 m. spalio l d. atidaryta Karpėnų kaimo biblioteka. Jos vedėju skiriamas aš. Biblioteka įsikūrė viename namo (Tai­kos g. 22) kambarėlyje. Bibliotekoje buvo tik 700 knygų, metų pabaigoje - 1300. Iš periodinių leidinių gaudavome „Tiesą", „Gimtąjį kraštą" ir kt. Bibliotekos fonduose nemažai buvo vi­suomeninės-politinės literatūros. Tais laikais reikėjo įgyvendin­ti planą, kad bibliotekoje skaitytų visa šeima. Jei ateina vienas šeimos narys skaityti, tai reikėdavo visą šeimą surašyti. Reikėjo propa­guoti politinę literatūrą, sporto, gamtos mokslų knygas. Turėjau dirbti kartu ir propagandinį darbą, būdingą stalinistiniam laiko­tarpiui: skaityti įvairias paskaitas, eiti į laukus ir garsiai skaityti kolūkiečiams straipsnius iš laikraščių ir žurnalų. Tekdavę daly­vauti ir rinkimuose. Literatų būrelis, veikęs prie bibliotekos, bu­vo aktyvus pagalbininkas ruošiant literatūrinius vakarus, knygų aptarimus. Bibliotekoje turėjome savo sienlaikraštį „Kultūra". 1951 m. bibliotekoje skaitė 500 skaitytojų. 1957 m. birželio 2 d. Lietuvos Kultūros ministerija mane apdovanojo pagyrimo raštu. Nuo 1962 m. perėjau dirbti į gėlininkus. 16 metų auginau gė­les, puošdamas Naujosios Akmenės miestą. Esu surinkęs 200 jurginų, tulpių, 200 kardelių gėlių rūšių. Turiu nemažą savo asme­ninę biblioteką, apie 1000 knygų. Esu sudaręs savo asmeninės bibliotekos katalogėlį". Gerbiamas Jonas Gelmanas primena mums, kad ne viskas bai­giasi čia, dulkėtame miestelyje, kad yra ir kitas pasaulis - plates­nis ir šviesesnis, žalesnis, žydintis, kvepiantis ir toks saulėtas. Ir iki šiol knyga, laikraštis, žurnalas, gėlės J.Gelmanui yra ne­atskiriama jo gyvenimo dalis. Labai gerai, kai žmogų galima ap­dovanoti ne pinigais, bet gerumu, širdingumu, dvasingumu, nuo­širdumu. Taip nesinori, kad visa tai dingtų be pėdsako iš mūsų gyvenimo.

Su Jonu Gelmanu (1923-1997) kalbėjosi Akmenės rajono Viešosios bib­liotekos skaitytojų aptarnavimo ir bibliografijos skyriaus vedėja Zita Sinkevi­čienė (1996 m. gegužė)“.

Knygų leidyba

Viešosios bibliotekos direktorė  Zita Sinkevičienė – Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė yra išleidusi literatūrines – bibliografines rodykles ir kraštotyrinio pobūdžio knygas: „Medžių ir krūmų brolijoje“(1999m.), „Lietuvos upės, ežerai lietuvių prozoje, poezijoje, tautosakoje“(2002m.), „Gėlės – žemės džiaugsmas“(2004m.), „Biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja I dalis“(2006m.), „Etnokultūra ir biblioteka“(2005m.), „Akmenims prabilus“(2007m.), „Nešame eilėraštį per Lietuvą“ (skirta Lietuvos tūkstantmečio vardo paminėjimui) (2009m.), „Biblioteka – informacijos ir kultūros skleidėja II dalis“(2010m.), „Pokalbiai su poezija“ (2012m.), „Literatūrinė rudens paletė“ (Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinės premijos laureatai 2004-2012m. ir jų kūryba)(2013m.), „Žiemgalijos užrašai“ III dalis (2014), „Viešoji biblioteka - informacijos ir kultūros skleidėja III dalis“ (2016m.), „Literatūrinio „Poezijos rudens“ labirintuose“ (2017m.), „Kūrybos paukštė viršum tėvynės klonių“ (Lietuva Akmenės krašto literatų kūryboje) (2018m.), „Rašau Simonui Daukantui“(2018), „Poezijos keliai vedą į Lietuvą“ (2019).


Viešosios bibliotekos skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyriuje, Akmenės, Ventos miesto filialuose, Papilės mstl. K. Narščiaus filiale, Agluonų, Jučių, Kivylių, Vegerių, Sablauskių, Kruopių, Pakalniškių, Eglesių, Kairiškių, Kalniškių kaimo filialuose yra suteikiamos šios elektroninės paslaugos:
Informacijos paieška prenumeruojamose duomenų bazėse:
•    Teisės aktų registras —  https://www.e-tar.lt
•    Europos Sąjungos teisės — http://www.eur-lex.europa.eu
•    NAXOS muzikos biblioteka — http://www.ARS.NaxosMusicLibrary.com
- Bibliotekų darbuotojai skaitytojams suteikia kompiuterinio raštingumo žinių, teikia konsultacijas;
-Elektroninė bankininkystė;
-Telekomunikacijų bendrovių savitarnos portalai;
-Įvairių deklaracijų pildymas: žemės mokestis, gyventojų pajamų mokestis GPM;
-Registracija pas gydytoją: https://ipr.sergu.lt;
-Bendravimas elektroniniu paštu;
-Elektroniniai valdžios vartai: https://www.epaslaugos.lt;
-Darbo paieška Lietuvos darbo biržos informacinėje sistemoje: http://www.ldb.lt;
- Socialinės paramos šeimai informacinė sistema: www.spis.lt;
-Įvairių pažymų, leidimų užsakymas;
-Suteikiama  galimybė naudotis interneto paslaugomis nemokamai;
-Informacijos paieška mokymuisi;

Viešoji biblioteka glaudžiai bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis: mokyklomis, darželiais,  neįgaliųjų žmonių bendrija „Akmenės viltis“, įvairiais klubais, žiniasklaida, Darbo birža, Lietuvos Nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąja biblioteka, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga.
Viešojoje bibliotekoje rengiami  tęstiniai projektai, skirti Tarptautinei vaikų knygos dienai, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, literatūrinė „Poezijos rudens“ šventė, per kurią teikiama Stasės Niūniavaitės vardo literatūrinė premija, veikia vaikų klubas „Pasaka“, yra žaisloteka mažiesiems skaitytojams. Viešojoje bibliotekoje yra įsikūręs Akmenės krašto literatų klubas „Žiemgalija“. Viešosios bibliotekos direktorė Zita Sinkevičienė Lietuvos  nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai, administruojančiai Bilo ir Melindos Geitsų fondo Pasaulio bibliotekų programos lėšas, rašė ir laimėjo  projektą „Internetinės  literatūrinės  svetainės  sukūrimas  Viešojoje  bibliotekoje“.

  svetaineiAkmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Įgyvendinus projektą „Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas – pritaikymas Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms“, užbaigta pastato adresu: V. Kudirkos g. 9, Naujoji Akmenė, rekonstrukcija, pastatas aprūpintas bibliotekos veiklai būtinais baldais, įranga, ir naujose patalpose darbą pradėjo moderni Akmenės rajono savivaldybės viešoji biblioteka. Bibliotekoje skaitytojus pasitinka Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius, atvertos Muzikos ir meno, Interneto ir periodinių leidinių, Kraštotyros, Užsienio kalbų skaityklos, moderni konferencijų salė, taip pat įrengtas Vaikų literatūros fondas su žaisloteka ir interaktyviu stalu. Bibliotekoje įdiegta moderni technologinė sistema RFID, su kuria saugoma knygų identifikacinė ir saugos informacija, nuotoliniu būdu tikrinami kiekvieno skaitytojo visi išsinešami leidiniai. Kiekvienas skaitytojas gali pats sau išduoti ir grąžinti leidinius be bibliotekininko pagalbos. Perskaitytas knygas žmonės gali grąžinti bet kuriuo paros laiku, nesvarbu, ar bibliotekoje – darbo valandos. Naujoji biblioteka pristatyta visuomenei ne tik kaip tradicinė skaitymo, kultūros ir bendravimo vieta, bet ir kaip vieta, kurioje užtikrinamos informacinės paslaugos, įdiegtos naujausios technologijos, prieiga prie išteklių internete ir duomenų bazėse, suteikiama galimybė mokytis ir tobulėti visą gyvenimą.

Skaitytojų aptarnavimo-informacijos skyrius

V.Kudirkos g.9, 85165 Naujoji Akmenė, tel. (8 425) 56 396, el.p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. Dirba pirmadienį – ketvirtadienį nuo 11 val. iki 20 val., penktadienį nuo 11 val. iki 19 val., šeštadienį   nuo 11 val. iki 20 val., sekmadienį  poilsio diena. Paskutinė mėnesio darbo diena – sanitarinė.
Skaitytojų paslaugoms čia sukaupta daugiau kaip 48 tūkstančiai spaudinių. Sukauptas kraštotyros fondas, informacinis fondas. Viešojoje bibliotekoje veikia Vokiečių literatūros biblioteka, kurioje virš 4 tūkstančių egzempliorių spaudinių. Skaitytojai aptarnaujami abonemento skyriuje, skaitykloje. Skaitykloje komplektuojami informacinio pobūdžio leidiniai, periodika. Skyriuje skaito skaitytojai, kuriems per metus išduodama daugiau kaip 47 tūkst. egzempliorių spaudinių. Nesant reikiamų knygų jos užsakomos iš kitų Lietuvos bibliotekų tarpbibliotekinio abonemento keliu.
Literatūros populiarinimui skyrius organizuoja žodinius ir vaizdinius renginius: spaudinių parodas, susitikimus su įdomiais žmonėmis, renginius rašytojų jubiliejams paminėti, autorinius vakarus, literatūrinius renginius.
Skyriuje įrengta internetinė skaitykla su 6 kompiuterizuotomis darbo vietomis skaitytojams. Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gauta 17 kompiuterių, kuriais naudojasi skaitytojai ir bibliotekos darbuotojai.
Viešojoje bibliotekoje nuo 2006m. yra įdiegta LIBIS. Skaitytojų aptarnavimo posistemis – programa, atliekanti skaitytojų aptarnavimo funkciją, kaupianti ir sauganti skaitytojų aptarnavimo duomenis, formuojanti ir pateikianti ataskaitas. Tai skaitytojų aptarnavimas kompiuterizuotu būdu. Bibliotekos vartotojams yra išduodamas vieningas skaitytojo pažymėjimas, indentifikuojantis vartotoją visose Lietuvos LIBIS bibliotekose.
 Įsigyti skaitytojo pažymėjimą gali asmenys nuo 15 metų, pateikę asmens dokumentą. Skaitytojo pažymėjimo kaina suaugusiesiemsms 1,16 eurų, skaitytojo pažymėjimo dublikatas suaugusiesiems  2,32 eurų, skaitytojo pažymėjimas asmeniui iki 18m., senjorams ir neįgaliesiems skaitytojams 0,58 eurų, skaitytojų pažymėjimo dublikatas asmeniui iki 18m. senjorams ir neįgaliesiems skaitytojams 1,16 eurų.
Jis galioja neribotą laiką. Jeigu skaitytojas yra įsigijęs pažymėjimą kitoje LIBIS bibliotekoje, tai pas mus mokesčio mokėti nereikės, tik su asmens dokumentu bibliotekos vartotojas turės užsiregistruoti.
Kopijavimo paslaugos: už A4 formato puslapį – 0,07 euro, už antrą A4 formato puslapį – 0,06 euro, už A3 formato puslapį – 0,14 euro, už antrą A3 formato puslapį – 0,12 euro
Plastikiniai, koduoti skaitytojo pažymėjimai įsigyjami centralizuotai iš Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos, nes ši biblioteka vykdo vieningą visos šalies skaitytojų registraciją.
Viešoji biblioteka siunčia analizinius įrašus iš rajono laikraščio „Vienybė" į Nacionalinės bibliografijos duomenų banką (NBDB). Iš laikraščio „Vienybė" aprašomi straipsniai, atspindintys Akmenės krašto istoriją, kultūrinį, visuomeninį, politinį, ekonominį gyvenimą, publikacijos apie įžymius žmones, kraštiečius, literatų kūrybą, aprašomi straipsniai apie Lietuvos vidaus ir užsienio politiką, Seimą, Vyriausybę, atsiliepimus apie LR galiojančius įstatymus, straipsniai apie įvairių reformų įgyvendinimą Akmenės rajone, originalūs straipsniai apie užsienio šalių visuomeninį gyvenimą, kultūrą, mokslą, istoriją, politiką.

2000 metais vykdant projektą „Informacija apie Europos Sąjungą Lietuvos bibliotekose“ 51-oje Lietuvos savivaldybių viešojoje bibliotekoje buvo įrengtos lentynos su leidiniais apie Europos Sąjungą. Bibliotekų fondai periodiškai papildomi nauja informacija iš Europos komisijos atstovybės Lietuvoje.

Pagal projektą „Nedelsk“ Viešojoje bibliotekoje  įrengta „Rožinė“ lentyna, kurioje eksponuojamos knygos apie moteris ir tos knygos, kurių pavadinime yra žodis „moteris“. Čia pat projekto „Nedelsk“ išleisti leidiniai, kuriuose ir moteriško vėžio paslaptys ir padrąsinimai, ir svarbi informacija apie moteris.

Vaikų erdvė

V.Kudirkos g.9, Naujoji Akmenė, tel.(8 425) 56 396. Dirba kasdien nuo 11 val. iki 20 val. Poilsio diena -  sekmadienį. Kiekvieno mėnesio paskutinė darbo diena – švaros diena.

Šioje erdvėje aptarnaujami ikimokyklinio amžiaus vaikai, I-IV ir V-IX kl. moksleiviai. Literatūros fondas virš 16 tūkst. egzempliorių spaudinių, suskirstytų vaikų amžiaus grupėmis.  Darbuotojos daug dėmesio skiria literatūriniams renginiams. Kiekvieną mėnesį vaikai kviečiami į pasakų popietes, literatūrines popietes, įvairius konkursus. Vykdoma NVŠ programos „Literatūrinė, kūrybinė veikla bibliotekoje“ veiklos. Didelio vaikų susidomėjimo susilaukė žaidimas - viktorina „Kviečia klaustukas". Po knygų pasaulį vaikučiams keliauti padeda katalogai, kartotekos. Darbuotojoms talkininkauja gausus būrys jaunųjų bibliotekos aktyvistų. Vaikų erdvėje yra įsikūręs klubas "Pasaka".  Veikia žaisloteka, yra 6 kompiuteriai su prieiga prie interneto, skaitykloje – nauji periodiniai leidiniai, spaudinių parodos, interaktyvus stalas.

Spaudinių tvarkymo ir komplektavimo skyrius

V.Kudirkos g.9,  85165 Naujoji Akmenė,  el.p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript. .  Dirba kasdien nuo 8 val. iki 17 vai. Poilsio dienos - šeštadienį, sekmadienį.

Skyriuje sutvarkytos knygos keliauja į visus rajono viešosios bibliotekos filialus. Per metus sutvarkoma iki 5 tūkst. egzempliorių dokumentų.
Dirba LIBIS Katalogavimo ir komplektavimo posistemyje. LIBIS sistemai iš savivaldybės biudžeto lėšų gauti 3 kompiuteriai.

Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos ir jos filialų vartotojai - įvairaus amžiaus žmonės: vaikai, jaunimas, pagyvenę žmonės, pensininkai. Vartotojai įvairių profesijų ir išsilavinimo žmonės. Aptarnaujami darbininkai, tarnautojai, studentai, moksleiviai, neįgalieji ir senyvo amžiaus žmonės, bedarbiai. Vis daugiau vartotojų ateina į biblioteką paskaityti laikraščių, žurnalų, lankosi kryžiažodžių ir galvosūkių mėgėjai. Viešosios bibliotekos ir jos filialų renginiai ne tik suteikia skaitytojams galimybę gauti naujos informacijos, bet ir sukuria palankias sąlygas bendrauti. Renginiuose skaitytojai gali susipažinti, laisvai keistis nuomonėmis, diskutuoti, išreikšti savo kūrybines ir intelektualines galias. Pagrindinis bibliotekininkų siekis - kad skaitytojai bibliotekoje rastų naujausių žodynų, žinynų, enciklopedijų, grožinės literatūros, informacinės literatūros, kuo daugiau periodinių leidinių, yra galimybė naudotis internetu, informacinėmis technologijomis, bendrauti su įdomiais žmonėmis.
Skaitytojų patogumui Viešoji biblioteka, jos skyriai, miestų, kaimų  filialai dirba šeštadieniais.

Akmenės miesto Onos Šimaitės biblioteka

Sodo g.1, Akmenė, Akmenės rajonas, tel. (8 425) 44 280, el.p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


Jau 1925 m. Akmenėje, Klemo Ramanausko įsteigtame knygynėlyje, buvo galima už tam tikrą mokestį įsigyti knygą. O 1937 metais, remiantis Viešųjų bibliotekų įstatymu buvo įsteigta IV eilės biblioteka Akmenėje, Stoties g. 40. Knygų fondas buvo apie 1000 egz.
Pirmasis bibliotekos vedėjas – Akmenės pradinės mokyklos mokytojas V.Balaišis.
1959 m. rajoninė biblioteka perkeliama į naujus pastatytus kultūros rūmus, kur ir yra šiuo metu. Tuo metu fondai buvo uždari.
 Akmenės miesto filiale įkurtas "Smalsučio" būrelis. Su būrelio vaikais susitinkama kiekvieną mėnesį, pristatomos naujos knygos, aptariamos perskaitytos.
2003 metais bibliotekoje įkurtas VIC (viešojo interneto centras) pagal asociacijos „Langas į ateitį“ laimėtą projektą. Knygų fondą sudaro 24.464 egz. Bibliotekoje dirba padalinio vadovė I.Virkutienė, D. Lensbergienė ir R. Kybartaitė. Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gauti 6 kompiuteriai, kuriais naudojasi skaitytojai ir filialo darbuotojai.

2019 m. birželio 27 d. Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia suteikti Akmenės rajono savivaldybės Viešosios bibliotekos Akmenės miesto filialui Onos Šimaitės vardą ir vadinti Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Akmenės miesto Onos Šimaitės filialu.

Ventos miesto filialas

Žemaičių g.35, Venta, Akmenės rajonas, tel. (8 425) 44 241 el.p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.
Bibliotekos foto albumas: http://picasaweb.google.lt/ventosbiblioteka


Ventos miestas įsikūręs prie Ventos upės, prie pagrindinio ir judraus kelio Mažeikiai - Šiauliai. Ventos miesto biblioteka įkurta 1961 metais. Bibliotekoje išduodama 16.000 egz. spaudinių, apsilanko vidutiniškai per metus apie 6000 lankytojų. Bibliotekoje dirba dvi darbuotojos: padalinio vadovė Roma Miltinienė ir bibliotekininkė Virginija Varanavičienė.  Didesnę fondo dalį sudaro grožinė literatūra, vaikiškos knygos. Prenumeruojami respublikiniai laikraščiai ir žurnalai. Kraštotyros kampelyje rado vietą daug senovinių daiktų ir rakandų, senesnių metų knygos ir žurnalai.
2006 m. gegužės 12 d. biblioteka įsikėlė į naujas ir erdvias patalpas Ventos kultūros namuose.
Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gauti 6 kompiuteriai, kuriais naudojasi skaitytojai ir filialo darbuotojai.

Agluonų kaimo filialas

 Dvaro g. 13, Agluonų kaimas, Akmenės sen., Akmenės rajonas, tel. (8 425) 32 921, Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


Agluonų kaimo biblioteka įkurta 1956 metais balandžio mėnesį. Tada ji vadinta Medemrodės biblioteka. Pirmoji bibliotekininkė buvo G.Voložytė. Nuo 1958 m. bibliotekoje dirbo Genovaitė Rimkutė, kurią 1976 m. pakeitė dabartinė bibliotekininkė - Renata Papirtienė. Šiuo metu biblioteka yra įsikūrusi labai gerose patalpose, filiale skaito apie 200 skaitytojų. Bibliotekoje nuolatiniai svečiai - vaikai. Ruošiami įvairūs literatūriniai renginiai, knygų pristatymai, aptarimai. Bibliotekoje įkurtas pagyvenusių moterų būrelis „Atgaiva".  Biblioteka turi tradicinius renginius: Užgavėnes, aplanko senkapius, švenčia Šv.Kalėdas, Velykas. Tarptautinę vaikų gynimo dieną. Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gauti 4 kompiuteriai, kuriais naudojasi skaitytojai ir filialo darbuotoja.

Kalniškių kaimo filialas

Beržų g. 1, Akmenės r., Kalniškių k., Papilės sen., tel. (8 425) 44 228, el.p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


Kalniškių kaimo biblioteka įkurta 1961 metais. Bibliotekos vedėja paskirta Valerija Kuodienė. 1968 metais biblioteka persikėlė iš Urbonaičių kaimo Beresnevičiaus dvaro buvusių patalpų į Griežių kaimą, į privatų namą pas Domą Činčiuką. Bibliotekos plotas 25m2. Bibliotekos vedėja buvo paskirta Liucija Šliamonienė. 1971 m. spalio 8 d. į biblioteką atėjo dirbti naujai paskirta darbuotoja Genovaitė Rupšytė - Gaučienė. 1971 metais biblioteka persikelia į kitas patalpas. Buvęs „Gegužės 1-osios" kolūkis pastatė naują administracinį pastatą ir kultūros namus. Čia įsikūrė ir biblioteka, kuriai buvo skirtas vienas kambarys, o po metų dar vienas kambarys. 1996 metais biblioteka persikėlė į geresnes patalpas Papilės ŽŪB administraciniame pastate. Keitėsi bibliotekos pavadinimas - dabar biblioteka vadinama Daubiškių kaimo biblioteka-filialu. 2014 metais biblioteka perkeliama į Kalniškių kaimo bendruomenės namus ir vadinama Kalniškių kaimo filialu. Bibliotekoje veikia būrelis „Tėviškės gamta". Vyksta įvairūs renginiai, spaudinių parodos, vaikų darbelių parodos. Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gauti 3 kompiuteriai, kuriais naudojasi skaitytojai ir filialo darbuotoja.

Eglesių kaimo filialas

Ežero g. 7-9, Akmenės r., Eglesių k., Papilės sen., tel. (8 425) 32 966, el.p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


1967 metai laikomi Eglesių kaimo bibliotekos įsteigimo metais. Jos steigėjas - Kultūros skyrius. Pirmasis bibliotekos darbuotojas buvo Juozas Daunys. Ji įsikūrė tuometinėje kolūkio raštinėje. Pradinį bibliotekos fondą sudarė gyventojų dovanotos knygos ir nauji periodiniai leidiniai. Plečiant  bibliotekos fondus ji buvo perkelta į gyvenamąjį namą. Čia jai buvo nuomojamas 8m2 kambarys. 1988 m. bibliotekoje pradėjo dirbti V. Dobrikaitė-Jankauskienė. Susikūrė vaikų būrelis „Smalsutis". 1998 metais biblioteka perkeliama į naujas, šiek tiek mažesnes, naujai sutvarkytas Šaltiškių kaime esančias patalpas. Bibliotekos fondą sudaro įvairi literatūra, didžiąją jos dalį - grožinė. Ji daugiausia pamėgta skaitytojų. Kasmet visos šventinės programos papildomos vaikų būrelio pasirodymais. Bibliotekoje vyksta tradiciniai renginiai:  Advento vakarai, Užgavėnės, literatūrinės popietės, renkama kraštotyrinė medžiaga, ruošiamos spaudinių parodos. Čia ateina žmonės, norintys bendrauti, kurie domisi juos supančiu pasauliu, turintys potraukį skaityti knygas, laikraščius, žurnalus. Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gauti 4 kompiuteriai, kuriais naudojasi skaitytojai ir filialo darbuotoja.

Jučių kaimo filialas

Parko g. 5, Akmenės r., Jučių k., Akmenės sen., tel. (8 425) 30 231, el.p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


Jučių (Kirovo) kaimo biblioteka įsikūrė 1956 metais. Bibliotekos vedėja buvo J.Putnienė. 1964 m. bibliotekoje pradėjo dirbti Vera Arlauskienė. Bibliotekoje įvyko įvairūs renginiai: klausimų-atsakymų vakarai, disputai, konferencijos. Nuo 2006 metų Jučių kaimo filiale pradėjo dirbti Eugenija Škultinienė, kūrybinga, rašanti poeziją, aktyviai dalyvaujanti kaimo bendruomenės gyvenime bibliotekos darbuotoja. Bibliotekoje įkurtas gamtos bičiulių būrelis „Drevinukas“. Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gauti 4 kompiuteriai, kuriais naudojasi skaitytojai ir bibliotekos-filialo darbuotoja.

Kairiškių kaimo filialas

Pakalnės g. 1, Akmenės r., Kairiškių k., Papilės sen., tel.( 8 425) 39 714, el.p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


Kairiškių kaimo biblioteka įkurta 1953 metais. Apie pirmuosius bibliotekos darbo metus nėra jokių konkrečių žinių ar faktų: kiek turėta egzempliorių spaudinių, koks išdavimas ir kiek skaitytojų, nežinomas, nenustatytas pirmasis bibliotekos darbuotojas. Nuo 1993 metų iki šiol bibliotekoje dirba Janina Čibirienė. Bibliotekos darbuotoja kasmet rengia tradicines šventes, literatūrinius renginius skaitytojams. Rašo projektus, pramogas skaitytojams vaikams. Bibliotekoje įkurtas klubas „Jaunosios bibliotekininkės“, mažiesiems skaitytojams būrelis - „Zuikio Puikio mokyklėlė".Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gauti 3 kompiuteriai, kuriais naudojasi skaitytojai ir filialo darbuotoja.

Kivylių kaimo filialas

Tulpių g. 12, Akmenės r., Kivylių k., Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., tel. (8 425) 43 533, el.p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

1971 metais rugsėjo mėnesį įkurta Kivylių kaimo biblioteka. Kolūkyje nebuvo patalpų, tinkamų bibliotekai, tad tame pačiame kolūkio administraciniame pastate, greta kultūros namų kambario, bibliotekai buvo skirtas 16m2 ploto kambarys. Pirmąja bibliotekos vedėja buvo Aldona Tenienė. Ji pradėjo dirbti 1971 m. rugsėjo 20 d. 1974 m. spalio mėn. Kivylių bibliotekoje pradėjo dirbti Aldona Alseikienė. 1982 m. atvėrė duris naujieji kultūros namai. Kartu įsikūrė biblioteka. Kivylių kaimo filialas persikėlė į naujas patalpas Kivylių pagrindinėje mokykloje. Nuo 2013 metų Kivylių kaimo filiale dirba vyr.specialistė Roma Kristinaitienė. Bibliotekoje vyksta tradicinės šventės, literatūriniai renginiai. Kivylių kaimo bibliotekoje yra įkurtas poezijos mylėtojų būrelis. Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gauti 3 kompiuteriai, kuriais naudojasi skaitytojai ir bibliotekos-filialo darbuotoja.

Kruopių kaimo filialas

Vytauto Didžiojo g. 4,  Akmenės r., Kruopių mstl., Kruopių sen., tel. (8 425) 32 818, el.p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Kruopių kaimo biblioteka įkurta 1946 metais Bronės Abramavičiūtės namuose. Kruopiai buvo valsčiaus miestelis. 1952 m. bibliotekos vedėjui išėjus į Tarybinę Armiją, šias pareigas perėmė skaityklos vedėja Laura Gerikienė, bibliotekai atidavusi 34 metus, dirbusi čia iki pat mirties.  1986 m. išlydėjus anapilin ilgametę bibliotekos sielą - Laurą Gerikienę, Kruopių kaimo bibliotekos vedėja pradėjo dirbti Rima Meižytė - Urmonienė. 1989 metai. Daugelis bibliotekos organizuojamų renginių tampa tradiciniais, gausiai lankomais: tai vaikų popietės „Kuriame pasakas". Biblioteka turi 4-7 kl. vaikų klubą „Laisvalaikis šalia knygos", suaugusiųjų skaitytojų būrelį „Kruopelė“. Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gauti 3 kompiuteriai, kuriais naudojasi skaitytojai ir filialo darbuotoja.

Papilės miestelio Kazio Narščiaus biblioteka

Nepriklausomybės g.33, Papilė, Papilės sen., Akmenės r., tel. ( 8425) 46 774, el.p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


Bibliotekos užuomazgos Papilėje buvo žinomos jau pačioje XXa. pradžioje. 1936 m. vyriausybė išleido valstybinį viešųjų bibliotekų įstatymą, o 1937 metais Akmenės rajone buvo įsteigtos trys bibliotekos: Akmenėje ir Viekšniuose ketvirtos eilės bibliotekos, o Papilėje - trečios eilės biblioteka. 1941 m. Lietuvą okupavusi fašistinė valdžia uždarė visas rajono bibliotekas, paliko tik tris, tarp jų ir Papilės. Todėl ir karo metais ji veikė. 1945 m. iš naujo atidarius biblioteką, jos fondą tesudarė apie 500 brošiūrų ir keletas knygų. Buvusi bibliotekininkė E. Anužienė prisimena: „1945 m. atvykusi į Papilę, susiradau biblioteką. Knygų joje buvo nedaug, skaitytojų taip pat. Dirbo Skerstonis, paskui Jagėla. Vienas ir kitas buvo mažai raštingi". Apie 1960 metus Papilės biblioteka buvo įsikūrusi centre esančioje „Žydų šulėje", o 1967 metais šie namai buvo uždaryti. 1972 m. apylinkės pastate bibliotekai buvo skirti du kambariai. Joje pradėjo dirbti specialistė su aukštuoju išsilavinimu Elena Anužienė. Ji dirbo tik 5 metus. 1978 m. Papilės centre, vietoje senosios „žydų šulės", buvo pastatyti kultūros namai. Bibliotekai buvo paskirti du nemaži kambariai. Nuo 1976 m. bibliotekoje dirbo J.Puidokienė, A.Gemsienė, G.Grakauskienė. 1986 m. prie Papilės bibliotekos buvo prijungta Gumbakių kaimo biblioteka, todėl knygų fondas padidėjo 4000 egz. Bibliotekoje pradėjo dirbti Rima Karalienė. Šiuo metu bibliotekoje dirba dvi darbuotojos Rima Karalienė ir Irena Rimkienė. Bibliotekoje veikia vaikų dramos būrelis „Papūga", moterų klubas „Gija“. Bibliotekos darbuotojos aktyviai dalyvauja Papilės miestelio kultūriniame gyvenime, prisideda prie organizuojamų renginių. Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gauti 6 kompiuteriai, kuriais naudojasi skaitytojai ir filialo darbuotojai.

Šapnagių kaimo filialas

Tuopų g. 4, 85203 Akmenės r., Šapnagių k., Kruopių sen., tel. (8425) 55 142, el.p. sapnagiai Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.

Dėl Pakalniškių kaimo bibliotekos įsteigimo kyla abejonių, nors „Lietuvos TSR bibliotekos" nurodyta, kad Pakalniškių kaimo biblioteka įsteigta 1945 m., dar kituose šaltiniuose, kad 1956 m. Manoma, kad tikroji data būtų 1945 metai. Dabartiniame bibliotekos aptarnaujamame rajone nuo 1959m. buvo įsikūręs Pakalniškių t.ū., buvo atidaryti kultūros namai, paštas, netoli nuo Šapnagių, Pakalniškių kaime yra katalikų kapinės. Trūkstant žinių ir faktų, sunku apibūdinti Pakalniškių kaimo bibliotekos laikotarpį iki centralizacijos, iki 1977 metų. 1977 m. biblioteka persikėlė į naujas patalpas, atliktas remontas. Išėjus iš darbo ilgametei darbuotojai O.Radzevičienei, bibliotekoje pradeda dirbti V.Petraitytė, o jai tragiškai žuvus, 1988 m. - J.Dementjeva. Nuo 2013 metų iki 2017 metų Pakalniškių kaimo filiale dirbo vyr.specialistė Regina Paulauskienė. 2017 metų pabaigoje Pakalniškių kaimo filiale pradėjo dirbti Simona Rekienė. Nuo 2019 metų Pakalniškių kaimo filiale dirba Monika Pečauskė. Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gauti 3 kompiuteriai, kuriais naudojasi skaitytojai ir filialo darbuotoja.

Sablauskių kaimo filialas

Žalioji g. 24, Sablauskių kaimas, Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r., tel. (8425) 46 700, el.p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


Sablauskių kaimo biblioteka įkurta 1953 metais. Nuo įkūrimo pradžios bibliotekoje dirbo Ignas Janušauskas. 1956 m. jau dirbo Stasys Gauronskas. Nuo 1984 m. iki šiol bibliotekoje dirba Vida Janušauskienė. Sablauskių kaimo biblioteka buvo sujungta su Sablauskių pagrindinės mokyklos biblioteka. Bibliotekoje veikia vaikų klubas „Giliukas", vyksta įvairūs konkursai, viktorinos, parodos. 2008 metais Sablauskių kaimo filialas persikėlė į erdvias patalpas Sablauskių pagrindinėje mokykloje. Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gauti 4 kompiuteriai, kuriais naudojasi skaitytojai ir bibliotekos-filialo darbuotoja.

Vegerių kaimo filialas

Klevų g. 16, Vegerių kaimas, Naujosios Akmenės kaimiškoji sen., Akmenės r., tel. (8425) 37 173, el.p. Šis elektroninio pašto adresas yra apausogtas nuo spambots. Peržiūrėjimui reikia įjungti JavaScript.


Nuošaliame Akmenės rajono kamputyje prie Latvijos sienos yra įsikūręs Vegerių kaimas, savo pavadinimą gavęs nuo kažkada tekėjusio trumpučio (10 km.) Vegerės upelio. Šis kaimelis buvo žinomas 1602 metais. 1738m. čia buvo 15 kaimų, o 1745 m. minimas jau Vegerių miestas. 1897 m. Vegeriuose buvo 617 gyventojų. Buvo mokykla, biblioteka, ugniagesių komanda, valstybės monopolijos degtinės krautuvė ir dar kelios. Nepriklausomybės metais Vegeriai buvo valsčiaus centras ir priklausė Mažeikių apskričiai. 1957-1960 m. Vegeriai buvo apylinkės ir kolūkio centras. 1959 m. Vegeriuose gyveno 351 gyventojas. Vegerių kaimo biblioteka įsteigta 1937 metais. Pirmieji pravėrę šios bibliotekos duris, lietę rankomis šias knygas, atidavę dalelę savęs šiam darbui buvo: Araminas Jaunutis, Aldona Zybartienė, F.Drunova, D.Freimontienė, Aldona Batiukienė, Emilija Šulcienė. 1977 metais atšventėme bibliotekos gyvavimo 60-metį. Ir toliau bibliotekinis darbas teka įprasta vaga. Ruošiami įvairūs renginiai su vaikais ir su suaugusiaisiais, minimi rašytojų jubiliejai bei kitos žymiausios datos. Yra suburtas suaugusių dramos būrelis. Veikia „Knygų ligoninė", kurioje vaikai žaidimo forma gydo „sergančias" knygutes. Biblioteka yra Vegerių kaimo gyventojų susibūrimo, bendravimo vieta. Bibliotekos darbuotoja Ona Raudytė rengdavo tradicines šventes kaimo bendruomenei, tokias kaip Užgavėnes, Jonines, Motinos dienos, Naujųjų Metų sutikimo šventes. Iš projekto „Bibliotekos pažangai“ gauti 3 kompiuteriai, kuriais naudojasi skaitytojai ir filialo darbuotoja. Nuo 2017 metų Vegerių kaimo bibliotekoje pradėjo dirbti Dainius Sarapinas.

Viešosios bibliotekos misija:

•    skatinti žinių visuomenės raidą, užtikrinant teisę į informaciją, raiškos laisvę ir suteikiant galimybę visiems ir kiekvienam gyventojui naudotis bibliotekos informacijos ištekliais;

Viešosios bibliotekos tikslai:

•    rajono gyventojų informacinis, skaitymo, kultūrinių poreikių tenkinimas taikant tradicines ir naujas darbo formas;
•    vartotojų aptarnavimo organizavimas;
•    universalus dokumentų fondo organizavimas, analizuojant ir atsižvelgiant į įvairias bibliotekos paslaugų vartotojų reikmes;
•    ugdyti visuomenės informacinę kultūrą bei gebėjimus naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis;
•    kurti paslaugų sistemą, atsižvelgiant į rajono bendruomenių poreikius bei laikmečio reikalavimus;
•    siekti, kad knyga liktų vienas iš pagrindinių informacijos ir žmogaus kultūrinio bei dvasinio tobulėjimo šaltinių;
•    organizuoti įvairias turiningo laisvalaikio praleidimo formas, skatinti ir plėtoti kūrybinę iniciatyvą, bendradarbiauti su žiniasklaida, reklamuoti bibliotekas, jų renginius, leidybą.

Viešosios bibliotekos strategija:

•    sukurti darnią, veiksmingą visoms gyventojų grupėms prieinamą bibliotekos paslaugų sistemą;
•    išplėtoti informacinių technologijų infrastruktūrą, suderintą su žinių visuomenės raidos tikslais ir uždaviniais;
•    palaikyti ir stiprinti bibliotekos darbuotojų profesinius įgūdžius ir mokėjimus;
•    kraštotyrinės medžiagos kaupimas ir sklaida ;
•    bibliotekos darbuotojų savišvieta, kvalifikacijos kėlimas, kūrybiškumas;
•    materialinės bazės gerinimas;
•    bibliotekos įvaizdžio formavimas ir ryšiai su visuomene. 

Viešosios bibliotekos vizija:

•    šiuolaikiškai moderni biblioteka, siekianti sukurti atvirą ir intensyvią informacijos erdvę, paremtą naujomis technologijomis ir kokybiškomis paslaugomis, nuolat ugdyti darbuotojų kvalifikaciją ir iniciatyvą. Patraukli ir patogi darbui, saviraiškai, skatinanti mokytis visą gyvenimą biblioteka.